BMW Banner

Tag: Owner Favourite

Owner Favourite คุณบุษบา ปทุมมาศ

Owner’s profile คุณบุษบา ปทุมมาศ อาชีพ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รถที่ใช้ Honda Civic 1.8S AT รุ่นปี 2013             7 ปี คือกำหนดระยะเวลาอันแน่นอนของ คุณบุษา ปทุมมาศ ...

Read more

Owner Favourite คุณวิกรม กรมดิษฐ์

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ Owner’s name คุณวิกรม กรมดิษฐ์ อายุ  60 ปี อาชีพ นักธุรกิจ, นักเขียน, ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น รถยนต์ที่ใช้ ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News

×
BMW Banner