fbpx

Contact

บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด

34/107 หมู่บ้านวังทอง ซอยวิภาวดีรังสิต 47 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

สามารถติดต่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ปรากฏหรือทาง https://www.facebook.com/whatcarthailand/

บริษัทไม่มีนโยบายให้ขายหรือสั่งจ่ายเงิน หรือเรียกรับสิ่งของ ในนามบริษัทอื่นหรือบุคคลที่สาม หากมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์โดยบุคคลที่สาม ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทุกกรณี ท่านสามารถแจ้งเบาะแสและนำส่งหลักฐานได้ตามที่อยู่นี้

 

ริษัท โคอิฟินิตี้ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร WHATCAR? ในประเทศไทย และสิทธิจำหน่าย WHATCAR? ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียงผู้เดียวจากประเทศอังกฤษ และเป็นตัวแทนเพื่อรักษาสิทธิดังกล่าวโดยชอบธรรม ภายใต้การคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบกับ พระราชกฤษฏีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ.2536
     

    ×