For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

เดือนแห่งการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นื่องในมงคลโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์นิตยสาร WHATCAR? อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และได้รับสิทธิ์จำหน่ายฉบับภาษาไทยอย่างเป็นทางการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และด้วยสำนึกใจพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ นานัปการ ทรงดำเนินการจัดตั้งโครงการหลวงต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการได้รับโอกาสจากหลายภาคส่วน โดยตระหนักรู้สำนึกในคุณแผ่นดิน จึงได้ร่วมสนับสนุนในโครงการหลวง “ร้านภูฟ้า ” เป็นร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ

ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ร้านภูฟ้าลงในสื่อของบริษัทฯ ทุกช่องทาง ร่วมทั้งในนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ทุกฉบับ เพื่อให้ท่านผู้อ่าน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ มีส่วนร่วมสนับสนุน โครงการหลวงต่างๆ ทำให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการหลวงได้สร้างอาชีพของตนเอง ร่วมถึงการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ต่อไป

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์

Prakasit Parinyachaisak

プラカーシット パリンヤシャイサック

President & Chief Executive Officer

Top