For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ฮอนด้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”

ฮอนด้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”

      ฮอนด้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จากกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในการร่วมสนับสนุนภาคการศึกษาไทยในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education – DVE)  ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาให้มีความชำนาญและเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านยานยนต์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

        ฮอนด้าได้เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่ พ.ศ. 2543  โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงงานฮอนด้า ถือเป็นการฝึกทักษะฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่สายอาชีพการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์บริการใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาซ่อมบำรุง สาขาซ่อมสีและตัวถัง สาขาที่ปรึกษาการบริการ และสาขาที่ปรึกษาการขาย ซึ่งนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี จะได้รับโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของฮอนด้ารวมถึงพนักงานของผู้จำหน่ายต่อไป ปัจจุบันมีวิทยาลัยในความร่วมมือ จำนวน 70 แห่ง มีผู้จำหน่ายเข้าร่วมโครงการทวิภาคี จำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ เมื่อรวมส่วนโรงงานผลิต มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมากกว่า 9,000 คน

Top