For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
โตโยต้าจัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee

โตโยต้าจัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee

       โตโยต้าจัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั่วไป รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโครงการในพระราชดำริให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการนำองค์ความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ ผนวกกับแนวทางในการดูแลรักษาผืนป่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

        กิจกรรม Toyota Signature Coffee นี้ จัดขึ้นเพื่อคิดค้นกาแฟแก้วพิเศษที่ชงจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ไทยสำหรับจำหน่ายแก่ผู้ที่เข้าใช้บริการภายในร้าน The Coffee Club @ Toyota Alive Space ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และยังมีแผนที่จะขยายไปยังผู้แทนจำหน่ายที่สนใจต่อไปในอนาคต อันจะเป็นการช่วยขยายตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในโครงการในพระราชดำริ

        โตโยต้าเชื่อว่ากาแฟที่ดีและมีคุณภาพต้องปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ จึงจะทำให้เมล็ดกาแฟสะสมธาตุอาหารได้นานและสมบูรณ์มากขึ้น ดดยกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกันรักษาผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ลดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างป่าไม้ที่ยั่งยืนและสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ วิถีแห่งโตโยต้า(Toyota Way) และระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน อาทิ ระบบการให้น้ำต้นกาแฟในช่วงฤดูแล้ง สร้างลานตาก รวมถึงสร้างโรงเรือนแปรรูปและบ่อหมักกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน Toyota Signature Coffee Cup แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการให้ความรู้เรื่องกาแฟพิเศษของไทย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมทดลองชิมกาแฟ พร้อมแนะนำคุณลักษณะพิเศษของกาแฟแต่ละชนิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผ่านการดริปกาแฟทั้ง 6 แหล่ง ประกอบด้วย
     1. เมล็ดกาแฟจากการประมูลในงาน Thailand Coffee Fest 3 แหล่ง คือ กาแฟขุนช้างเคี่ยน กาแฟมณีพฤกษ์ และกาแฟเทพเสด็จ
     2. เมล็ดกาแฟจากโครงการหลวงตีนตกและกาแฟภูพยัคฆ์
     3. เมล็ดกาแฟตลาดทั่วไป
 
          ช่วงที่ 2 การคิดค้นกาแฟสูตรโตโยต้า (Toyota Signature Coffee) การแข่งขันเพื่อค้นหากาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้า โดยใช้เมล็ดกาแฟที่ได้จากการประมูลและเมล็ดกาแฟจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งได้แก่ กาแฟเทพเสด็จ กาแฟมณีพฤกษ์ กาแฟโครงการหลวงตีนตก และกาแฟภูพยัคฆ์ ผ่านบาริสต้าชั้นนำของประเทศไทย 3 ทีม ได้แก่ Chata, Dallas Steak (World Es Yen Champion) และ Nana Coffee โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Nana Coffee Roadsters
 
         กิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้า Toyota Signature Coffee ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ โตโยต้าได้นำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานด้านสังคม ขยายผลสู่ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มรายได้ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สมดังปณิธานของโตโยต้าที่จะร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย
 
Top