For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
“ลมหายใจไร้มลทิน” มุ่งมั่นสร้างแกนนำเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริต

“ลมหายใจไร้มลทิน” มุ่งมั่นสร้างแกนนำเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริต

       มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ส่งเยาวชนเข้าค่ายบูรณาการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่

       ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคม ประจำปี 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิฯ ได้ส่งเยาวชนเข้ารับการอบรมด้วย

        ค่ายบูรณาการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน และประพฤติมิชอบในสังคม โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาตนสร้างเด็ก และเยาวชน ให้เป็นผู้นำต่อไปในอนาคต

        ผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วยเด็ก และเยาวชนจำนวนกว่า 200 คน ได้เรียนรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย “เกื้อ แก้วเกต” หรือ “ปู่เกื้อ” ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารค่ายพักแรมที่มีประสบการณ์มากว่า 50 ปี ผ่านกิจกรรม “Pure heart change agent” อีกทั้งยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “วอล์คแรลลี” ที่มีความสนุกสนาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่แทรกเนื้อหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเป็นผู้นำ

         พลอยชมพู แก้วบัวดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนวัดสุวรรณ จังหวัดปทุมธานี หนึ่งในเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้สอนให้รู้จักความสามัคคี มีความพยายาม และความซื่อสัตย์สุจริต เช่น กิจกรรมฐานโคลนเดือด ได้รับหน้าที่เป็นกรรมการ ตรวจสอบสมาชิกที่เดินทางไปยังเป้าหมาย โดยมีอุปกรณ์ไม่ครบตามจำนวนคน ซึ่งเมื่อเดินออกนอกแผ่นอุปกรณ์ หรือเท้าสัมผัสพื้น จะถือว่าผิดกติกา และต้องเริ่มต้นใหม่ทันที ซึ่งการเป็นกรรมการจะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรม ไม่ลำเอียงเข้าข้างเพื่อนหรือสมาชิกทีมเดียวกัน”

          ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org  facebook.com/lomhaijaimotorexpo  และ www.opp.go.th หรือ โทร 0-2641-8444 ต่อ 215

Top