For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
เชลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 126 ปี ตอกย้ำเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืน เติบโตเคียงข้างสังคม มุ่งเติมสุขให้ทุกชีวิต

เชลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 126 ปี ตอกย้ำเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืน เติบโตเคียงข้างสังคม มุ่งเติมสุขให้ทุกชีวิต

           บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 126 ปี สานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมดูแลสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” (More & Cleaner Energy) พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศด้วยนโยบาย “Believe-Become-Belong” ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทย โดยเน้นความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต ซึ่งทุกภาคส่วนมีความต้องการพลังที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ และในขณะเดียวกันก็จำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในประเทศ

          นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว “เชลล์ ประเทศไทย ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและสังคมมาตลอด 126 ปี และในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง เรามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของเราในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2035 เราเชื่อว่าแผนพัฒนาของเราจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0”

          ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดูแลเคียงข้างสังคม เชลล์ ประเทศไทย จึงได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด “Believe-Become-Belong” โดย “Believe” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองความท้าทายด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศบนความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงการมีพลังงานที่มากขึ้นและในขณะที่ตอบโจทย์ความต้องการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพไปพร้อมกัน “Become” คือการดำเนินงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายด้านความยั่งยืน 6 ประการตามกรอบ UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางอนาคตพลังงานของประเทศไทย และ “Belong” หมายถึงการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านพลังงาน เอาใจใส่ดูแลลูกค้าและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทยสู่ความสุขที่ยั่งยืน

Tags:

Top